Anglican Church of Southern Africa

Ons Visie

Bisdom van Saldanhabaai Nuwe Visie

Ons is die mense van die Bisdom van Saldanhabaai

1. Ons, die mense van die Bisdom van Saldanhabaai, is nie bang om te droom, en ons drome om te sit in dade nie. 2. Onder die vaandel van ons antieke naam, Mense van die Weg, stap ons deur die 800km waarin ons woon, verenigd en bewus van ons naaste al woon hulle baie myle van ons af. 3. Ons stap met ons grawe, visnette, wingerde, fabrieksgereedskap, deur die sale van letterkunde en arbeidsvelde: Met ons Bybels, gebedeboeke, psalmbundels en gesange, altyd op reis, nooit mense wat gearriveer het nie. 4. Ons staan vas in die edele tradisie van ons erfenis, ons diep wortels en ons geestelike afkoms. Maar ons is nie vasgevang in ‘n geromantiseerde, sentimentele verlede nie. 5. Ons word voordurend Geroep deur ‘n God van Liefde wat ons genote, familie, noem, en mede-skeppers – om saam met God, stukkies hemel op aarde te bewerkstellig. 6. Omdat ons geroep is, klink ons stem moedig op om deel te wees van God se oproep aan die wêreld. Dit is ons opdrag om voort te gaan, en verder te dra die Liefde wat God in ons begin het.

Ons Teologie

7. Ons is erfgename van ‘n teologie wat dui op God en God se liefde vir die wêreld – ‘n Liefde wat realisties spreek tot ons gemeenskappe en situasies. 8. Ons hou ‘n teologie in stand wat ons verbind aan heilige verhale – soos hulle openbaar word in die Skrifte en in ons lewens. 9. Ons onderrig ‘n teologie nie van gemaklike sekerhede, koue wetmatighede of leë waarborge nie, Maar van die geestelike, die mistieke, van verbeelding, van moontlikhede, en veral van die reis.

Ons is Ekklesia

10. Ons is ‘n ecclesia, ‘die mense van God’ – ‘n ‘beide-en’ Kerk, wat paradoks en dubbelsinnigheid vlot hanteer; nie beangs om te struikel in die Misterie – die Leegheid en Pase van God nie, want dit bring die Nuwe Daeraad wat altyd sal aanbreek. 11. ‘n Kerk wat nie sy eie uniekheid besing nie, maar wat erken dat ons ‘n unieke offer bring aan die wêreld daardie progressive snykant van die evangelie; 12. Wat deursypel in elke faset van ons lewens en ons geloof hernu, en ons nooi om te herbesin en te eksperimenteer terwyl ons doelbewus en doelgerig uitreik na die gebrokenes, die kwesbares en verlorenes; 13. Die wees en weduwees, die vergetenes, die misgekyktes, die werkloses, die minder nuuswaardiges en onopvallendes, 14. Die verstotenes en onbemindes, hulle wat uitgesluit is, vervreemd en verban is, hulle wat daarvan beroof is om hulle potensiaal te ontgin deur die geskiedenis en verdrukking en hulle wie se stemme stilgemaak is of verlore geraak het in die verbruikersgedruis, materialisme, en ‘n kultuur van hebsug. 15. ‘n Kerk wat in gesprek tree met mense van ander gelowe en geen gelowe nie; ‘n veilige hawe in ‘n see van verandering, ‘n kerk wat ook die waters van gerieflikheid en selftevredenheid troebel maak; 16. Ons is ‘n gemeenskap waarvan ons jongmense en ons kinders nie alleen ons toekoms is nie, maar ook die hartklop van ons hede! 17. Ons is jonk, nie alleen in denke en gees nie – maar ook demografies – en sodoende is ons ‘n Kerk waarin die jeug hulle skoene uitskop en heeltemal tuisvoel – waar hulle gesien en gehoor word in ons heiligdomme en in ons leierskap; Waar hulle gelei en geleer word, en aangemoedig word om leiding te neem in kleur en klank, veral hulle eie. 18. En ons is ‘n gemeenskap waarin die bejaarde ook geëer word; Waar die familie, klein groepe, en tuiste-selle gekoester word as saadhulsels van vertroeteling, versorging en groei. 19. Ons is gemeentelede, moeders, vaders, kinders, mans en vroue, tieners, twyfelaars en onderwysers, helers, genote van die kruis, administrateurs en profete, biskop, priesters en diakens, ouderlinge, wyses, babas en naïewes, wat glo dat hierdie God se wêreld is en dat God alles nuut sal maak. 20. Ons neem toe in diepte en in grootte – namate ons kerke bou wat sowel binnekant as buitekant is – sigbaar sowel as onsigbaar; Kerke wat uiterlik aantreklik is; heiligdomme waar skoonheid en heiligheid mekaar ontmoet; vir mense van alle gelowe of sonder enige geloof. Dit is ons opdrag om voort te gaan, en verder te dra die Liefde wat God in ons begin het.

 Ons Godsdiens

21. Ons spiritualiteit en liturgië is vol vreugde en musikaal, vir almal toeganklik, relevant en sielsvervuld. Asembenemend. Eenvoudig. Ryk en stil, Wat godsdiens bevorder en ondersteun word deur gebedsmateriaal, kursusse en leerplanne om die gesinslewe en elke eenheid van die Kerk uit te bou. 22. Getrou en gewortel in ons antieke tradisies, ons daaglikse liturgiese ritmes en patrone van gebed, verenig ons met mense dwarsoor die wêreld. Gebede kring uit oor tyd en ruimtes heen soos rimpels oor ‘n spieëlgladde dam.

 Ons Leierskap

23. Ons leierskap is lewenskragtig en sigbaar; fasiliteerders van outentieke indabagesprekke; ‘n leierskap wat met integriteit werk om mense te verenig – en elkeen se stem afsonderlik aan te hoor. 24. ‘n Leierskap op gemeentevlak, in huise en jeuggroepe; in aartsdiakonate en konsistories wat beraadslag en luister na die wense en fluisteringe van God in elke deel van God se wingerd. En in hierdie strukture sien ons onwrikbare toewyding tot alle vorms van gelykheid, maar veral dié van geslag en ouderdom. 25. Omdat almal binne ons gemeenskap gewyde bedieners en leiers van die evangelie is, Ons diakens, priesters en biskop, lekepredikers, bootmeisies en -seuns, kore en bedieners, organisasies en verenigings, Vroue- en Mansgroepe, Kerkvoogde en Kerkhulpe, – elkeen is gewillig om vir hulle leierskapsrolle eienaarskap te erken en daarmee te woeker. 26. Onbevrees vir die daaglikse politiek, staan ons as leiers en volgers – of ons saam met ander, of alleen staan – vir regverdigheid, versoening en waarheid. Dit is ons opdrag om voort te gaan, en verder te dra die Liefde wat God in ons begin het.

Ons Kenmerke

27. Ons harte smag na, en vereenselwig met die radikale inklusiwiteit van Maria se Kind. 28. Ons is kreatief, want ons praat eenstemmig van begrip, in ‘n taal van eenheid, liefde, vergifnis en versoening. 29. Ons ontdek en getuig van die Godgegewe talente van elke mens – gawes wat gedurig deur gebed en nadenke hernu word, tydens opleiding en mentorsprosesse. 30. Ons is ‘n Eucharistiese gemeente, wat onsself aanbied as ‘n lewende offer om uitgestuur te word in die wêreld vir die taak van heling, heelmaak en herstelling, vir liefde, vergifnis en eenheid. 31. Ons stel ons hande, ons denke en harte beskikbaar om te werk, en met wysheid, integriteit en respek al die tegnologiese middele te gebruik wat vir ons beskikbaar is in die 21ste eeu. 32. Soos bome wat in verskillende soorte grond geplant is, reik ons op om die Sterre aan te raak wat God bo-oor ons hou. Ons is pragtig en weerstandig, delikaat en dapper. Die kleur Groen bruis deur ons are. 33. Ons is vroedvroue, betrokke in die pyn en wanorde van ‘n bevalling, Intens betrokke in die geboorte van nuwe gemeenskappe van verbondenheid.

Ons Taal

34. Ons taal is inklusief en geslag-sensitief, vry van diskriminerende frases en woorde, deurdag en opreg, in al ons gesprekke en liturgieë. 35. Ons beskryf God in beelde en metafore wat beide antiek en vars is – God vir almal beskikbaar gemaak – ‘n God wie se moedertaal die taal is van elke sterfling. Dit is ons opdrag om voort te gaan, en verder te dra die Liefde wat God in ons begin het.

Ons Liggame

36. Ons kyk na elke mens en sien die beeld van God – hierdie insig verpletter al die beperkinge wat ons omring. Ons sien geen Jood of nie-Jood nie, geen man of vrou nie, geen heteroof gay nie, geen kleur, geen kultuur wat verdeel nie, maar aanskou alle wesens in liefde. Ons sien wat God gesien het in die verhaal van ons Begin, dat elke mens die ingebore goedheid van God verbeeld – gevind in die klei van groot lewens en klein lewetjies. 37. Vervul met die lewegewende gees van God, behandel ons ons eie liggame met liefde, in die wete dat elke deel kosbaar is, en intiem bekend is aan God wat ons gevorm het toe ons nog redeloos was in die baarmoeder. Ons ken daarom die onuitspreekbare kosbaarheid van ‘n ander mens se liggaam. 38. So eer ons elke liggaam, fisies, emosioneel en geestelik, en pleeg geen geweld teenoor ‘n meisie, ‘n vrou, ‘n seun of ‘n man nie. Dit is ons opdrag om voort te gaan, en verder te dra die Liefde wat God in ons begin het. I. Ons Proklamasie… 39. Ons het ‘n evangelie, en dit is ons s’n om te verkondig in elke nedersetting, dorp, plaas, strand en stad, in elke woonbuurt en township, in elke shebeen en winkel – dat God liefde is en strewe om saam met ons ‘n tuiste van liefde te skep in ons wêreld. 40. Dit is ons visie – God se visie in ons – en in die besef dat ons niks kan doen sonder God nie, werp ons onsself daagliks op God se genade en verheug ons in die wete dat God kies om te werk deur die gewones – die gelowiges en openhartiges, wat die stem gedurige hoor roep… “Kom!”